Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Samsonowie

 

 

W Banku Spółdzielczym w Samsonowie działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia:

 

1)      skuteczności i efektywności działania Banku;

2)      wiarygodności sprawozdawczości finansowej;

3)      przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;

4)      zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

 

Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzieczym w Samsonowie