Oprocentowanie*

lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Samsonowie

3 miesięczne - 2,5 %
6 miesięczne - 3 %
12 miesięczne - 3,5 %
24 miesięczne - 4,5 %

1 miesięczne 5% tylko na nowe środki powyżej 30000PLN

* oprocentowanie w stosunku rocznym.

Wysokość oprocentowania lokat osób fizycznych od kwoty 50 000 zł a osób prawnych i innych od kwoty 100 000 zł może podlegać negocjacji. Istnieje możliwość lokowania środków na okresy inne niż wymienione powyżej.
Środki na rachunkach a vista, rachunkach bieżących i rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych są nieoprocentowane.